Abraham Lincoln – Adres gettysburski

Przemowa gettysburska

Przemówienie Abrahama Lincolna  podczas uroczystości na
Narodowym Cmentarzu Gettysburskim 19 listopada 1863.

Lat temu osiemdziesiąt i siedem nasi ojcowie wznieśli na tym kontynencie nowy naród,Przemówienie Gettysburskie
poczętemu z wolności i w przekonaniu, że wszyscy ludzie rodzą się równymi. Toczymy wielką wojnę domową, która jest dla nas czasem próby,której celem jest odpowiedź na pytanie, czy naród w takim duchu poczęty ma szanse na przetrwanie. Przyszło nam spotkać się na wielkim polu bitewnym tej wojny.
Przybyliśmy tu, aby poświęcić część tego pola na miejsce ostatniego spoczynku ludzi, którzy oddali tu życie za życie naszego narodu w poczuciu wolności. I oni, i my znaleźliśmy się tu w słusznej sprawie, ale to naszą powinnością jest oddanie czci jej obrońcom. Jednak nie nam przypada splendor poświęcenia, dokonania konsekracji, potwierdzenia sacrum tej ziemi. To dzielni ludzie, żywi i polegli, którzy tu walczyli, uświęcili ja bardziej, niż może to uczynić nasza nędzna władza dawania i odbierania. Świat puści mimo uszu wypowiadane tu słowa i szybko pogrąży je w niepamięci, lecz nigdy nie zapomni czynu tych, którzy tu przelewali krew. Do nas, którym było dane przeżyć, należy święty obowiązek oddania swych sił ogromnemu, lecz jeszcze niedokończonemu dziełu, za które oni oddali swoje życie. To nam, ożywionym duchem poległych bohaterów, przypadło zadanie poświadczenia, że ich śmierć nie był daremna. I to my, z Boga pomocą, doczekamy odrodzenia idei wolności w tym kraju i to my sprawimy, że rządy narodu, przez naród i dla narodu nie znikną wraz z nami z powierzchni ziemi.

       ***

Przemowa gettysburska (również adres gettysburski)

krótka przemowa prezydenta USA Abrahama Lincolna wygłoszona 19 listopada 1863 roku,
podczas uroczystości na Narodowym Cmentarzu Gettysburskim.

Przemowę dedykował żołnierzom Unii, poległym w bitwie pod Gettysburgiem;
przedstawiała cele, w imię których jego rząd prowadził wojnę o przywrócenie jedności państwa.
Nacisk położył głównie na zgodność tych celów z podstawowymi założeniami konstytucji z 1787 r.
Wystąpienie to uważane jest za wzór amerykańskiej retoryki politycznej, czyli zwięzłej i zawierającej ważne treści.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln

   ***

“Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent,
a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war,
testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated, can long endure.
We are met on a great battle-field of that war.
We have come to dedicate a portion of that field,
as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.
It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we can not dedicate…
we can not consecrate…
we can not hallow this ground.
The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it,
far above our poor power to add or detract.
The world will little note, nor long remember what we say here,
but it can never forget what they did here.
It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.
It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us
– that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion
– that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain
– that this nation, under God, shall have a new birth of freedom
– and that government: of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”
 
Słowniczek:
  • score – tutaj: dwudziestka, dwadzieścia
  • bring forth – wydać na świat, zrodzić, dać początek
  • conceive – począć, zapoczątkować
  • endure – znieść, przetrzymać
  • hallow – święcić
  • detract – umniejszyć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.